Bookkeeping services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: EN HU
Заказчик: Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.
Номер: 6724199
Дата публикации: 30-12-2017
Начальная цена контракта: 0 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 (HUF)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Accounting services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.
   Fő út 75–81.
   Dunakeszi
   2120
   Hungary
   Telephone: +36 27341600
   E-mail: second.katalin@gmail.com
   Fax: +36 27341241
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://kba.kozbeszerzes.hu
   Additional information can be obtained from V-L Tender Kft
   Fraknó utca 28/B. I/6
   Budapest
   1115
   Hungary
   Contact person: 1115
   Telephone: +36 303966447
   E-mail: vl.tender.procurement@gmail.com
   Fax: +36 7837713
   Internet address(es):
   Main address: http://www.dkszakrend.hu/
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Közhasznú Nonprofit Kft.
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ajánlatkérő Pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatainak ellátása


   2. Main CPV code:
    79211100
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Ajánlatkérő Pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatainak ellátása.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79211100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2120 Dunakeszi, Fő út 75–81


   4. Description of the procurement:

    Ajánlatkérő számviteli-; pénzügyi-; bér-; TB-; és munkaügyi feladatainak ellátása.

    Munkaügyi fogadóóra tartása minimálisan heti 4 alkalommal 11.00–16.00 óra között.

    Pénztári nyitvatartás minimálisan heti 4 alkalommal 11.00–16.00 óra között.

    Kötelező adatszolgáltatások, bevallások; számviteli beszámoló elkészítése; kapcsolattartás a könyvvizsgálóval.

    Napi és időszakos pénzügyi-; főkönyvi-; és analitikus könyvelési feladatok elvégzése.

    A szolgáltatást a nyertes ajánlattevőnek részben a saját telephelyén kell ellátnia. Ajánlatkérő biztosítja ajánlattevő számára az online hozzáférést.

    2017. december 31-i várható mérleg főösszeg: 153 000 000 Ft

    2018. évi tervezett árbevétel: 1 050 000 000 Ft

    Számfejtett létszám: 150 fő.

    Munkaszámok száma: 83 db.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 36 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 3, maximum 6 fő) szakértők száma / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: Társadalombiztosítási szakelőadói végzettséggel és legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 3 fő) szakértők száma / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: TB finanszírozott egészségügyi intézmény munkaügyi ügyintézésében, legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 3 fő) szakértők száma: / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Ajánlatkérő székhelyén havonta 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes konzultációt tartó társadalombiztosítási finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 2 fő) / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    1. Rész ajánlattétel kizárásának az indoka:

    Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és az a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások összességének teljesítése szempontjából a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.

    2. Értékelés módszertana:

    Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás módszere. Pontszámok: 1-10.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

    A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. §rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

    Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglalt öntisztázás lehetőségére.

    A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

    A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a nyilatkozatot kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt.69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd csatolni.

    Ajánlatkérő elfogadja azt is, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolására kizárólag az ajánlattételi felhívás feladásának napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.

    Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. és9. §-ára is.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    P.1.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Kormány rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámoló részét képező mérlegét és eredmény kimutatását, mérleg eredmény, és eladósodottsági mutatójának (Eladósodottság mértéke =Összes Kötelezettség/ Forgóeszköz), vizsgálata végett (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ajánlattevőnek az éves beszámoló ezen adatait nem szükséges az ajánlatához csatolni abban az esetben, ha a kért dokumentumok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ez esetben a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.

    Ha ajánlattevő a Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladat,tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

    P.2.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző két mérlegforduló nappal üzleti évre (2015, 2016) vonatkozóan a teljes árbevételéről, és ugyan ezen időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenként, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

    P.3.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell a szakmai felelősségbiztosítás, és vezetői felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását.

    Ha ajánlattevő 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

    Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek közösen felelhetnek meg.

    Bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

    Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy ajánlatában meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    P.1.1: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti években bármelyik egymást követő kettő évében negatív volt.

    P.1.2: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a 2014., 2015. és a 2016. üzleti évre vonatkoztatott eladósodottsági mutatójának értéke nagyobb mint egy (1) bármelyik vizsgált üzleti évben.

    A 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 30 000 000 Ft-ot.

    P.2.: Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított- teljes árbevétele nem érte el évente legalább 50 millió forintot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) nettó árbevételének összege a vizsgált két év összességében összesen nem éri el legalább a nettó 30 millió Ft-ot.

    A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 30 000 000 Ft-ot.

    A 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 30 000 000 Ft-ot.

    P.3. Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a könyvelési szolgáltatás ellátására vonatkozóan 5 MFt/káresemény és 15 millió Ft/év kártérítési értékű szakmai felelősségbiztosítással, valamint a vezető tisztségviselői részére 25,2 millió Ft/káresemény/év értékű felelősségbiztosítással.

    Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    M.1.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Kormány rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, a közbeszerzés tárgya szerinti (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-,munkaügyi feladatok) tevékenységének ismertetését figyelemmel, a 321/2015. (X. 30.)Kormány rendelet 21/A. § szakaszának előírásaira.

    A referenciának legalább a következőket kell tartalmaznia:

    — a szolgáltatás tárgya,

    — a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és kapcsolattartójának elérhetősége,

    — a teljesítés ideje,

    — az ellenszolgáltatás összege,

    — továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-.

    M.2.: A 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a szolgáltatás teljesítéséért, minőség-ellenőrzésért felelősek.

    Az ismertetőhöz csatolni kell a szakember iskolai, szakmai végzettségét és az alkalmassági követelmény körében teljesített szakmai tapasztalatát ismertető szakmai önéletrajzot a szakember által saját kezűleg aláírva, illetve a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai tapasztalat ismertetése során meg kell jelölni, hogy mely szervezetnél, milyen időtartam alatt mely (legalább év,hó részletezettséggel) mely szakterületen szerzett szakmai tapasztalatot és röviden ismertetni kell a gyakorlat körében ellátott feladatait. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben ajánlatához csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.

    M.3.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Kormány rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján ajánlatához, csatolnia kell a minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány másolatát, vagy ennek hiányában a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek bemutatását,valamint nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítással.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    M.1.: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, összesen legalább 1 db, egy évben, min. 19 millió Ft összegű a járó beteg ellátással foglalkozó intézmény részére végzett könyvelés, beszámoló készítés, pénzügyi-,munkaügyi feladatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

    M.2.: nem rendelkezik legalább:

    — 3 fő mérlegképes könyvelői végzettségű min. 36. hónapos szakmai tapasztalattal bíró,

    — 1fő társadalombiztosítási szakelőadói, min. 36 hónapos szakmai könyvelési tapasztalattal bíró,

    — 1 fő okleveles könyvvizsgálói végzettségű és min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel,

    — 1 fő munkaügyi ügyintézésben legalább 12 hónapos szakmai tapasztalatot szerzett szakemberrel,

    — 1 fő, járó beteg ellátás társadalombiztosítási finanszírozásában 12 hónapos gyakorlati szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel.

    M.3.: ha nem rendelkezik közbeszerzés tárgyával kapcsolatos ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.

    Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg..

    Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény.


    Contract performance conditions:

    Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt. 135. § (1) - a számla kézhezvételét követően 30 napos átutalással történik a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (5)-(6) bekezdése.

    Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

    Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

    Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-07
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-07
   Local time: 10:00
   Place:

   2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. II. emelet Igazgatóság.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  1. Rész ajánlattétel kizárásának az indoka:

  Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és az a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások összességének teljesítése szempontjából a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.

  2. Értékelés módszertana:

  Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás módszere. Pontszámok: 1-10.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.


   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-28

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Software programming and consultancy services Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Building-cleaning services Источник: TED

Engineering design services Источник: TED

Urologist services Источник: TED