Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: EN HU
Заказчик: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Номер: 6771785
Дата публикации: 09-01-2018
Начальная цена контракта: 0 (RUB)
Оригинальная сумма: 1 (HUF)

Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
   Piac utca 20.
   Debrecen
   4024
   Hungary
   Telephone: +36 52511550
   E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
   Fax: +36 52511552
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/ivovizellatas-kivitelezesi-munkalatainak-iii-uteme
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
   Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
   Debrecen
   4024
   Hungary
   Contact person: 4024
   Telephone: +36 52511550
   E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
   Fax: +36 52511552
   Internet address(es):
   Main address: http://www.debrecen.hu
   Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme


   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45231300
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Debreceni Déli Gazdasági Övezet területe; Debrecen közigazgatási területén lévő 0493/20, 0504, 0505/19, 0514/1, 0502/4, 0502/7, 0502/9, 0507/9, 0507/75, 0507/74, 0514/1 és 0507/78 hrsz. ingatlanok.


   4. Description of the procurement:

    A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme.

    Vízellátás szempontjából megfelelő méretű és nyomású vezeték a Mikepércsi úti 0493/20 hrsz-ú, 1. számú közmű udvaron, a projekt keretében I. ütemben jelenleg épülő hálózat fog rendelkezésre állni NA 400 ac. méretben.

    A Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése beruházás keretében az ivóvízhálózat tovább vezetésre kerül Mikepércsi úti gerincvezeték déli irányba történő meghosszabbításával a 2. számú 0507/78 hrsz-ú közműudvarig A közüzemi tervezett ivóvíz gerincvezeték a Mikepércsi úton a 47. számú főút nyugati oldalán kerül kialakításra.

    A tervezett gerincvezeték az 1. számú közműudvartól indulva a Mikepércsi úton a 47. sz. főútvonallal párhuzamosan, annak nyugati oldalán halad a 2. számú közműudvarig. A 2. számú közműudvar biztosítja a Debrecen Déli Gazdasági Övezet közműcsatlakozásait.

    Az igényelt ivóvíz-kapacitást 720 l/perc.

    A tervezett vezeték teljes hosszában, 2331 fm Ø400 PE100 SDR17 PE csőből kerül kialakításra. A vezeték átlagos fektetési mélysége -1,50 m. A vezeték magassági vonalvezetési igazodik a jelenlegi terepszintekhez. A gerincvezeték magaspontjaira légtelenítő, mélypontjaira leürítő szerelvények kerülnek kialakításra. A szerelvények minden esetben előregyártott vasbeton szerelvényaknában kerülnek elhelyezésre. A vezeték több, a 47. számú főútvonalhoz kapcsolódó mellékutat is keresztez.

    Az út alatti átvezetéseknél DN500 acél védőcsövet kell elhelyezni a gerincvezeték védelmének biztosítására.

    A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ / Weighting: 5
    Price - Weighting: 70
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 4
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: „Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése”. Azonosító száma: TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001
   13. Additional information:

    — A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

    — A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

    — Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

    A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

    A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

    I. ajánlatban:

    — a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

    — ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

    — továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

    II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

    — az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

    A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

    A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtott igazolásoknak jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.

    Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

    Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

    A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

    Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

    Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

    Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

    (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

    Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

    Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

    A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

    Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

    Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, összesen minimum 1700 folyóméter vízellátást biztosító közművezeték kivitelezésére vonatkozó referenciával.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 11:00
   Place:

   Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A Kbt. 68. §-a szerint.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  — A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

  — A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

  — Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148. § szerint.

   A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

   A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással. Támogatásintenzitás: 100 %.

   Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget. Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes ajánlattevő a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni úgy, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában csökkenteni. 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér:a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás: min.36 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás kelte. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148. § szerint.

   A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

   A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással. Támogatásintenzitás: 100 %.

   Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget. Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes ajánlattevő a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni úgy, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában csökkenteni. 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér:a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás: min.36 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás kelte. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.


   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-05

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Eredménytájékoztató - NYDDU5 - műszaki ellenőr Источник: Közbeszerzési Hatóság

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására Kulcs község területén tárgyú koncessziós eljárás eredményéről Источник: Közbeszerzési Hatóság

Népligeti játszótér kialakítása Источник: Közbeszerzési Hatóság

Tájékoztató az eljárás eredményéről_pacemakerek és implantálható cardioverter defibrillátorok Источник: Közbeszerzési Hatóság

KFP-503/2016. Integrált adattárház alapjainak kialakítása (visszavonás) Источник: Közbeszerzési Hatóság