Flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, teljes körű flotta Casco biztosítás, számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás nyújtása Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: HU
Заказчик: Budapest Főváros Kormányhivatala
Номер: 6774039
Дата публикации: 08-01-2018
Источник: Közbeszerzési Hatóság
Тэги: Office equipment and supplies

Описание

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/5
Beszerzés tárgya: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.08.
Iktatószám: 19625/2017
CPV Kód: 66000000-0
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Generali Biztosító Zrt.;Groupama Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa: A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nyíri Szabina
Telefon: +36 1 896 2642
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +36 1 237-4882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, teljes körű flotta Casco biztosítás, számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás nyújtása Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest Főváros Kormányhivatala tulajdonában, illetve üzemeltetésében álló gépjárművek flotta kötelező felelősség- és teljes körű Casco biztosítás, valamint utas- és poggyászbiztosítási fedezet nyújtása, illetve a speciális felépítményű járművekben lévő vagyontárgyakra számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítási és géptörés biztosítási fedezet nyújtása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25875472 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: Flotta Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nyújtása Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. LXII. törvény alapján és mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros Kormányhivatala gépjármű flottájának kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az alábbiak szerint:
Összesen 167 db gépjármű, a 2009. évi LXII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelő alap biztosítási fedezet, mely egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000,- (egymillió-kettőszázhúszezer) eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000,- (hatmillió-hetvenezer) eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kárrendezés során, minden szükséges dokumentum rendelkezésre állását követően a megítélt kártérítési összeg kiutalásig tartó legmagasabb időtartam (munkanap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj, baleseti adóval növelt összege egy évre vetítve (Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A teljes mennyiség +30 %-a, azaz 50 db gépjármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Teljes körű flotta Casco biztosítás és a speciális felépítményű járművek vagyontárgyaira számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítás és géptörés biztosítás nyújtása Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Casco biztosítás esetében Földrajzi Európa teljes területe, Számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás esetében Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros Kormányhivatala gépjármű flottájának teljes körű Casco biztosítása az alábbiak szerint:
Összesen 165 db gépjármű.
Fedezeti kör: elemi kár, töréskár, lopáskár, részlopás kár, rablás, üvegkár, avulás mentes szolgáltatás.
Az önrész mértéke: 10 %, de minimum 50.000,- (ötvenezer) forint, önálló üvegkár esetén 10 %, részlopás esetén a kár 10 %-a, de minimum 5.000,- (ötezer) forint. Kiegészítő kockázatok:

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Eljárást megindító felhívás-Csicsó Pig Kft. - Vállalkozási szerződés állattartó telep fejlesztésére „A sertéstartó telepek korszerűsítése” elnevezésű VP2-4.1.15-16 kódszámú projekt keretében Источник: Közbeszerzési Hatóság

"Személyszállítási szolgáltatás- 2017” (2) Источник: Közbeszerzési Hatóság

Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolájának kialakítása vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0095) Источник: Közbeszerzési Hatóság

Polgármesteri Hivatal építése, feltételes közbeszerzési eljárás Источник: Közbeszerzési Hatóság

Sportlétesítmény - eredmény Источник: Közbeszerzési Hatóság