Publishing services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Венгрия
Язык: EN HU
Заказчик: Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
Номер: 7639191
Дата публикации: 09-02-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
   Alkotmány utca 12. III/21.
   Budapest
   1054
   Hungary
   Telephone: +36 88328158
   E-mail: iroda@kmtg.hu
   Fax: +36 88328158
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.kmtg.hu
   Additional information can be obtained from Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
   Ádám Iván u. 23. I/104.
   Veszprém
   8200
   Hungary
   Contact person: 8200
   Telephone: +36 88328158
   E-mail: kozbeszerzes@drhk.hu
   Fax: +36 88328158
   Internet address(es):
   Main address: http://kmtg.hu/

   Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
   Ádám Iván u. 23. 1/104.
   Veszprém
   8200
   Hungary
   Contact person: 8200
   Telephone: +36 88328158
   E-mail: kozbeszerzes@drhk.hu
   Fax: +36 88328158
   Internet address(es):
   Main address: http://kmtg.hu/
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Recreation, culture and religion
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Kulturális kiadvány megjelentetése”


   2. Main CPV code:
    79970000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Kulturális kiadvány megjelentetése.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79970000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Magyarország közigazgatási területe.


   4. Description of the procurement:

    A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés kulturális kiadvány megjelentetésére.

    Mennyiségi adatok: 40 alkalommal való megjelenés, példányszám: 230 000 példány/1 alkalom, - a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva.

    Megjelenés gyakorisága: minden héten 1 alkalom.

    A nyertes ajánlattevő feladata az általa kiadott, papír alapú, nem „foglalkoztató” jellegű, illetve főprofil szerint nem háztartási feladatokkal kapcsolatos (pl. rejtvényújság, recept-, barkácsmagazin), illetve nem bulvár orientált (ezek az előírások azt jelentik, hogy a sajtóterméknek mellékletet hordozó médiumnak tartalmában kapcsolódnia kell az emberek mindennapjaihoz; a szerzői tartalmaknak túlsúlyban kell lenniük a bulvár hírekkel szemben; a cikkeknek minél tágabb, a hétköznapi élet sok területét lefedő információt kell tartalmazniuk.) napi-, vagy hetilap - a továbbiakban: sajtótermék - mellékleteként az ajánlatkérő által megszerkesztett, irodalmi művekből és képzőművészeti alkotásokból álló kiadványnak, mint a sajtótermék irodalmi-kulturális mellékletének - a továbbiakban: kiadvány - kiadása, és annak a sajtótermékkel együtt való terjesztése.

    Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell olyan sajtótermékkel/sajtótermékekkel, amely/ek Magyarországon legalább 9 megyében megjelenik/megjelennek, ennek érdekében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 21a. pont szerinti kiadói jogosultságokkal rendelkeznie kell. Amennyiben a nyertes ajánlattevő több, mint 9 magyarországi megyében rendelkezik kiadói jogosultságokkal, lehetősége van az előírt példányszámot (230 000 példány/1 alkalom) 9 megyénél több megyében is - a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva - megjelentetni, a szerződéskötésnek csak az a feltétele, hogy a megadott példányszám legalább 9 magyarországi megyében megjelenjen, hogy az ajánlatkérő az eljárás tárgyával kapcsolatos célját - azaz a melléklet terjesztésével a kortárs magyar irodalmat és kultúrát népszerűsítse - a lehető legjobban érje el, hogy a kiadvány minél több megyébe és minél több olvasóhoz eljusson.

    A sajtóterméknek/sajtótermékeknek a szerződéskötéskor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41.§ (4) bekezdés h) pontja és 46. § szerint nyomtatott sajtótermékek nyilvántartásában szerepelnie/szerepelniük kell.

    A kiadvány a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja szerinti sajtóterméknek minősül.

    A nyertes ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell a lap kiadói/alapítói jogaival, melyeket jelen eljárás tárgya nem érinti, azonban az ajánlatkérő a kiadvány/melléklet tekintetében nem ruházza át a sajtótermék nevének, tartalmának meghatározására és a kiadvány megszerkesztésére vonatkozó alapítói jogait a nyertes ajánlattevőre.

    Egyebekben a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz rendelkezéseket.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 10
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    II.2.7.: A szerződés a megkötésének napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre, a szerződés időbeli hatálya a megkötésétől számított 10. hónapos időtartam utolsó napjáig tart.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Kizáró okok és igazolási mód:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD) is be kell nyújtania.

    Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlatában, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

    A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is kell az ajánlathoz csatolni.

    A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra.

    A Kbt. 64. §-a szerint ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban az ajánlat benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel jelen pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek.

    Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a Kr. 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ESPD IV. részének α pontjának kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.

    Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani: Az ajánlattevő e körben az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) bekezdése a) pontja, 22. § (1)-(2), (5) bekezdése, szerint köteles igazolni. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy egy, vagy több sajtótermék tekintetében igazolja a referenciát az ajánlattevő, illetve, az előírt mennyiségű sajtótermék(ek) kiadására vonatkozó referenciát több szerződés alapján igazolja az ajánlattevő.

    Az adott referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban olyan adatokat kell feltüntetni, melyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az alkalmassági feltételnek való megfelelést, a szolgáltatás tárgyát (sajtótermék kiadása), sajtótermék megnevezését és megjelenésének gyakoriságát, sajtótermék egy alkalommal való megjelenésével érintett példányszámát (db), sajtótermék megjelenésének/terjesztésének földrajzi területét (magyarországi megyék darabszáma), szerződéskötő másik fél nevét, és címét, a kapcsolattartó személy nevét, telefon és/vagy email címét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, illetve, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap) is fel kell tüntetni úgy, hogy a kezdő időpontnak az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belüli időpontra, a befejező időpontjának pedig az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belüli időpontra kell esnie.

    Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is be kell nyújtania.

    A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a bevonás tényét, mértékét és módját, azaz a szervezet által a teljesítés során vállalt feladatokat tartalmaznia kell.

    Közös ajánlattétel esetén a fenti alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik a Kr. 21. § (3) bekezdése a) pontja szerint igazolt, az ajánlattevő által szerződésszerűen teljesített, legalább mindösszesen 170 000 példány/1 alkalom mennyiségben, legalább 5 magyarországi megyében megjelenő, olyan napi vagy hetilap sajtótermék kiadására vonatkozó referenciával/referenciákkal amelyben jelent meg legalább 2 alkalommal irodalmi művek és/vagy képzőművészeti alkotások.

    Ajánlatkérő irodalmi művek alatt az alábbiakat érti: olyan alkotások, amelyek művészeti értékkel bírnak, előadásmódjuk, stílusuk, formájuk, üzenetük vagy szerzőjük miatt (többek között novella, regény, tárca, esszé, kritika, költemény, színdarab). Ajánlatkérő képzőművészeti alkotások alatt az alábbiakat érti: olyan képzőművészeti termékek, melyek művészeti tartalma és üzenete, valamint értéke feltétele annak, hogy a nagyközönség számára ismert legyen (többek között festmény, grafikai alkotás, fénykép, képregény, karikatúra).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér), illetve a szerződésszegés eseteit és következményeit a szerződéstervezet tartalmazza.

    2. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla(k) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:

    A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény-135. § (1), (5), (6).

    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény-6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §.

    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

    Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

    Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

    3. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme is a magyar forint (HUF).


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-14
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-14
   Local time: 11:00
   Place:

   8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. 1/104.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el.

   Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  II.2.7.: A szerződés a megkötésének napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre, a szerződés időbeli hatálya a megkötésétől számított 10. hónapos időtartam utolsó napjáig tart.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Kbt. 148. §-a szerint.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Kbt. 148. §-a szerint.


   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Еще тендеры из страны Венгрия за этот срок

Repair and maintenance services Источник: TED

System and support services Источник: TED

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services Источник: TED

Refuse transport services Источник: TED

Cleaning and sanitation services Источник: TED